Manifest Orgull Crític 2017

En valencià:

Saps el que és el homonacionalisme?

El homonacionalisme és una estratègia de les potències occidentals a través de la qual es mostren com a defensores dels drets LGTBI, basant-se en l’hegemonia cultural i suposada superioritat moral d’occident en relació a altres cultures.

A través del discurs homonacionalista es demonitza a les persones no ocidentals ni blanques presentant-les com unes bàrbares que atempten contra les llibertats sexuals de la ciutadania d’occident. D’aquesta manera, es justifiquen polítiques imperialistes i xenòfobes basades en el control de la població a través de l’ocupació de territoris o tancament de fronteres, com al que assistim actualment amb l’èxode de les persones refugiades, procedents de territoris sirians, iraquians, iranians o afganesos, entre uns altres.

No obstant açò, una lectura interessada de quins països mereixen el beneplàcit d’occident ens mostra com aliats a estats com Turquia o Aràbia Saudita, que ataquen a les dissidents sexuals i de gènere sense que açò siga penalitzat pels seus sòcies econòmics. Recordem ací la mutilació i assassinat de l’activista transsexual Hande Kader a les mans de la policia turca en el 2016, o la detenció per part de la Policia Moral saudita a principis d’enguany de 35 persones pakistaneses acusades de practicar l’homosexualitat.

Aquesta doble moral homonacionalista compleix una funció de cara a l’exterior dels estats, però també cap al seu interior, permetent treure benefici econòmics i polític.

L’estratègia homonacionalista dins dels Estats s’encarrega de reforçar la xenofòbia, el racisme i la islamofòbia, creant una imatge de les persones migrades o estrangeres com a perilloses per al model de drets LGTBI. Argumentant que aquestes llibertats i privilegis administratius (com el matrimoni entre persones del mateix sexe) es troben en perill a causa de la invasió bàrbara, posen en funcionament tot tipus de tàctiques de repressió que al mateix temps són utilitzades com a forma de captar el vot rosa, venent-se com a única forma de garantir la seguretat de la ciutadania LGTBI occidental.

Tanmateix, aquests suposats drets de ciutadania solament estan a l’abast de qui siga “normal”, és a dir, qui entre en els paràmetres de normalitat definits per l’estat. “Normals” són aquells que són profitosos per al sosteniment del sistema. Així, se segueix exercint violència contra altres formes no assimilables de dissidència sexual i de gènere, per exemple a través de restriccions en l’accés a la salut sexual i reproductiva de les dones solteres o no heterosexuals, la psiquiatrització i patologització de les identitats trans o l’estigma que preval sobre les persones amb un diagnòstic de VIH, entre moltes altres. La “normalitat” que el homonacionalisme imposa és en aquest cas un home, gai, blanc, jove, amb cos normatiu i poder adquisitiu.

I el pinkwashing?

El pinkwashing (llavat rosa) és una forma de homonacionalisme que va començar a utilitzar-se per part de l’Estat d’Israel per a llavar la seua política criminal, genocida i de apartheid als territoris palestins ocupats, presentant-se davant la comunitat internacional com abanderat dels drets LGTBI en la seua zona. Al mateix temps, s’erigeix amb la potestat de definir què persones LGTBI o dissidents sexuals i de gènere mereixen viure i com. Quan els mitjans ens mostren com l’avantguarda del progressisme a dos soldats israelians agafats de la mà en actitud afectuosa, recordem el bombardeig de 2014 sobre la franja de Gaza. Recordem que no hi ha gens de gayfriendly en unes mans tacades per la sang de les més de 1400 persones palestines assassinadaes i 8900 ferides durant l’operació “Mantell protector”.

En paraules de Fahad Ali, un activista palestí gai: “ Nosaltr*s no necessitem eixir del armari, com vosaltr*s. No necessitem banderes del arc de sant martí– farem les nostres pròpies pancartes amb els colors i la tinta del nostre propi món. No se’ns dirà com cercar el nostre propi alliberament: és la nostra lluita, no el vostre esport sagnant. (…) Sóc àrab, sóc palestí, sóc gai. El meu paradís gai no és una desfilada radiant en Tel Aviv. És una Palestina alliberada”

Els estats europeus també han adoptat l’estratègia del pinkwashing per a justificar la islamofòbia institucional i social cap a les persones refugiades procedents de conflictes armats, en els quals els països de la Unió Europea han participat o bé sobre el terreny, o bé a través de la venda d’armes.

No hem d’oblidar que mentre Europa es mostra com el bressol de les llibertats sexuals, ens precedeix una història de persecució i repressió que encara hui vivim, com hem vist en les manifestacions d’extrema dreta a França o Espanya explícitament homòfobes. És aquesta mateixa extrema dreta la que, igual que el Front Nacional francès amb el seu vicepresident obertament gai Florian Philippot, utilitza el llavat rosa per a justificar el seu discurs xenòfob i violent contra les persones refugiades.

Holanda denegava recentment l’asil a un jove iraquià, sabent que si era deportat al seu país d’origen seria assassinat per les forces de seguretat iraquianes o per la seua pròpia família, sota el pretext de no haver demostrat suficientment la seua homosexualitat. Si els que es nomenen com a homosexuals no ho són, com són llavors els homosexuals que vol Europa?

En el nostre context, enguany té lloc a Madrid el WorldPride, on Israel col·labora en l’organització i finançament de l’esdeveniment. Existeix una concordança entre el model d’homosexual (cos normatiu, blanc, nacional o nacionalitzat, amb poder adquisitiu) que promouen els organitzadors de l’esdeveniment i l’Estat d’Israel, que afavoreix la proximitat ideològica entre tots dos.

Paradójicament, alhora que es celebra el WorlPride, el model de polítiques LGTBI promogut des de gran part de les institucions de l’Estat deixa fora a població LGTBI i altres dissidències sexuals i de gènere, del qual la seua situació no queda reconegua com a vulnerable i, per tant, no és atesa. Les persones precàries, sense papers, no blanques, no entrarien en molts casos sota el suposat mantell protector de l’Estat. A dia de hui, seguim tenint casos de LGTBIfòbia institucional, com l’assassinat de Juan Andrés Benítez en 2013 pels Mossos d’Esquadra.

A la ciutat de València ens trobem amb que, al mateix temps que l’Ajuntament realitza campanyes per la inclusió i el respecte a la diversitat afectiu-sexual i de gènere, també duu a terme una campanya de criminalització de gent pobra i població gitana en barris com el Cabanyal, inclouint desallotjaments en els quals també ha patit la repressió gent no hetero.

Per tot açò, les transmaricabibolleres ens posicionem contra el pinkwashing i diguem NO EN EL NOSTRE NOM.

*********************************************************

En castellano:

¿Sabes lo que es el Homonacionalismo?

El homonacionalismo es una estrategia de las potencias occidentales a través de la que se muestran como defensoras de los derechos LGTBI, basándose en la hegemonía cultural y supuesta superioridad moral de occidente en relación a otras culturas.

A través del discurso homonacionalista, se demoniza a las personas no occidentales ni blancas, presentándolas como unas bárbaras que atentan contra las libertades sexuales de la ciudadanía de occidente. De esta manera, se justifican políticas imperialistas y xenófobas basadas en el control de la población a través de la ocupación de territorios o cierre de fronteras, como al que asistimos actualmente con el éxodo de las personas refugiadas, procedentes de territorios sirios, iraquíes, iraníes o afganos, entre otros.

Sin embargo, una lectura interesada de qué países merecen el beneplácito de occidente nos muestra como aliados a estados como el de Turquía o Arabia Saudí, que atacan a las disidentes sexuales y de género sin que ello sea penalizado por sus socios económicos. Recordemos aquí la mutilación y asesinato de la activista transexual Hande Kader a manos de la policía turca en el 2016, o la detención por parte de la Policía Moral saudí a principios de este año de 35 personas pakistaníes acusadas de practicar la homosexualidad.

Esta doble moral homonacionalista cumple una función de cara al exterior de los estados, pero también hacia su interior, permitiendo sacar beneficio económico y político.

La estrategia homonacionalista dentro de los Estados se encarga de reforzar la xenofobia, el racismo y la islamofobia, creando una imagen de las personas migradas o extranjeras como peligrosas para el modelo de derechos LGTBI. Argumentando que estas libertades y privilegios administrativos (como el matrimonio entre personas del mismo sexo) se encuentran en peligro debido a la invasión bárbara, ponen en funcionamiento todo tipo de tácticas de represión que al mismo tiempo son utilizadas como forma de captar el voto rosa, vendiéndose como única forma de garantizar la seguridad de la ciudadanía LGTBI occidental.

No obstante, estos supuestos derechos de ciudadanía solo están al alcance de quien sea “normal”, es decir, quien entre en los parámetros de normalidad definidos por el estado. “Normales” son aquellos que son provechosos para el sostenimiento del sistema. Así, se sigue ejerciendo violencia contra otras formas no asimilables de disidencia sexual y de género, por ejemplo a través de las restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres solteras o no heterosexuales, la psiquiatrización y patologización de las identidades trans o el estigma que prevalece sobre las personas con un diagnóstico de VIH, entre muchas otras. La “normalidad” que el homonacionalismo impone es en este caso un hombre, gay, blanco, joven, con cuerpo normativo y poder adquisitivo.

¿Y el Pinkwashing?

El pinkwashing (lavado rosa) es una forma de homonacionalismo, que empezó a utilizarse por parte del Estado de Israel para lavar su política criminal, genocida y de apartheid en los territorios palestinos ocupados, presentándose ante la comunidad internacional como abanderado de los derechos LGTBI en su zona. Al mismo tiempo, se erige con la potestad de definir qué personas LGTBI o disidencias sexuales y de género merecen vivir y cómo. Cuando los medios nos muestren como la vanguardia del progresismo a dos soldados israelíes cogidos de la mano en actitud cariñosa, recordemos el bombardeo de 2014 sobre la franja de Gaza. Recordemos que no hay nada de gayfriendly en unas manos manchadas por la sangre de las más de 1400 personas palestinas asesinadas y 8900 heridas durante la operación “Manto Protector”.

En palabras de Fahad Ali, un activista palestino gay: “Nosotr*s no necesitamos salir del armario, como vosotr*s. No necesitamos banderas del arco iris – haremos nuestras propias pancartas con los colores y la tinta de nuestro propio mundo. No se nos dirá cómo buscar nuestra propia liberación: es nuestra lucha, no vuestro deporte sangriento. (…)Soy árabe, soy palestino, soy gay. Mi paraíso gay no es un desfile radiante en Tel Aviv. Es una Palestina liberada”.

Los Estados europeos también han adoptado la estrategia del pinkwashing para justificar la islamofobia institucional y social hacia las personas refugiadas procedentes de conflictos armados, en los que los países de la Unión Europea han participado o bien sobre el terreno, o bien a través de la venta de armas.

No debemos olvidar que mientras Europa se muestra ahora como la cuna de las libertades sexuales, nos precede una historia de persecución y represión que aún hoy vivimos, como hemos visto en las manifestaciones de extrema derecha en Francia o España explícitamente homófobas. Es esa misma extrema derecha la que, igual que el Frente Nacional francés con su vicepresidente abiertamente gay Florian Philippot, utiliza el lavado rosa para justificar su discurso xenófobo y violento contra las personas refugiadas.

Holanda denegaba recientemente el asilo a un joven iraquí, sabiendo que si era deportado a su país de origen sería asesinado por las fuerzas de seguridad iraquíes o por su propia familia, bajo el pretexto de no haber demostrado suficientemente su homosexualidad. Si quienes se nombran como homosexuales no lo son, ¿cómo son entonces los homosexuales que quiere Europa?

En nuestro contexto, este año tiene lugar en Madrid el WorldPride, donde Israel colabora en la organización y financiación del evento. Existe una concordancia entre el modelo de homosexual (cuerpo normativo, blanco, nacional o nacionalizado, con poder adquisitivo) que promueven los organizadores del evento y el Estado de Israel, que favorece la proximidad ideológica entre ambos.

Paradójicamente, a la vez que se celebra el WorldPride, el modelo de políticas LGTBI promovido desde gran parte de las instituciones del Estado deja fuera a población LGTBI y otras disidencias sexuales y de género cuya situación no queda reconocida como vulnerable y, por tanto, no es atendida. Las personas precarias, sin papeles, no blancas, no entrarían en muchos casos bajo el supuesto manto protector del Estado. A día de hoy, seguimos teniendo casos de LGTBIfobia institucional, como el asesinato de Juan Andrés Benítez en 2013 a manos de los Mossos d’Esquadra..

En la ciudad de Valencia nos encontramos con que, al tiempo que el Ayuntamiento realiza campañas por la inclusión y el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de género, también lleva a cabo una campaña de criminalización de gente pobre y población gitana en barrios como el Cabanyal, incluyendo desalojos en los que también ha sufrido la represión gente no hetero.

Por todo ello, lxs transmaribibolleras que no nos reconocemos en el imaginario que el pinkwashing promueve ni queremos legitimarlo, decimos “NO EN NUESTRO NOMBRE”.

Publicado en Actividades | Deja un comentario

Orgull Crític València 2017

Manifestació:

Programació:

Cartell d’una de les activitats, que es fa al CSO:

Us esperem!!

Publicado en Actividades, Uncategorized | Deja un comentario

Inauguración del Nido. Presentación del Tranzine (Viernes 9 de junio)

Publicado en Actividades | Deja un comentario

KAFETA PORNO KUIR EN EL NIDO (Domingo 9 de abril)

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

[XV Mostra del Llibre Anarquista VLC] Activitats al CSO El Nido

24 d’abril

19:00h – Presentació del llibre Anarquía es movimiento de Tomás Ibáñez, a càrrec de l’autor.

21:00h – Sopar vegà

22:00h – Concert: Rap combatiu


 Anarquismo es movimiento. Anarquismo, postanarquismo y neoanarquismo.

Autor: Tomás Ibáñez
Presentació a càrrec de l’autor
Editorial: Virus
Any de publicació: 2014
Sinopsi:

En “Anarquismo es movimiento”, Ibáñez nos brinda una visión postmoderna de las ideas libertarias que ya había mostrado en otros textos. Según esa visión, la posibilidad de una sociedad libertaria, al igual que la de su contraria, una sociedad autoritaria, serían contingentes; es decir, son el resultado de la actividad de los seres humanos, por lo que son posibles o no.

De ahí que sea necesario que el anarquismo esté siempre en movimiento y que sea capaz de una autocrítica que le permita actualizarse y repensarse, sin que ello quiera decir que tenga que perder sus valores. El pensamiento libertario ha sabido y debe saber, por tanto, abrirse a su propia renovación.

¿Movimientos como Seattle, 15-M u Ocuppy Wall Street, son una nueva manera de organización y constitución anarquista? ¿Hacia dónde nos movemos?

Un libro sugerente y polémico que sin duda conllevará un interesante debate.


CONCERT RAP COMBATIU

Porlasombra

Somos un cúmulo de pensamientos, sentimientos, circunstancias, gritos, personas, abrazos y patadas. Somos hijos del rock radical vasco y del progressive cutre, de Public Enemy y de Marilyn Manson, de Necesidad de luchar y de 7 notas 7 colores. Chavales de pueblo, nacidos en los 80.

No somos rapers, hacemos rap. Y muchas otras cosas, como tú. Lo que nos une es la amistad, las ideas, el tiempo y el espacio compartidos, la vida real… nuestra música es un canal, una terapia…

Hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro.

Ante un entorno hostil y en decadencia continua, nos empeñamos en construir nuestra alternativa, intentando destruir los dogmas.Porque el mundo apesta, pero la vida es la hostia, y más si hacemos lo posible por deconstruirnos y re-construirnos, por ser honestos, por cuidarnos y cuidar a nuestra gente. Porque queda muchísimo por hacer, y porque nos negamos a rendirnos. Somos tú, nosotras, vosotros, el resto. Somos lo que hacemos y lo que sentimos.

Y es lo que intentamos transmitir con nuestra música. Si a una sola persona le llega, ha merecido la pena.

Publicado en Actividades | Deja un comentario

XV Mostra del Llibre Anarquista de València

mostrallibreanarquista.com

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Festa per l’autogestió del Tokata

poison-peloo.jpgHi haurà picaeta vegana.

Dissabte 31 de gener a les 22:00h

CSO El Nido Carrer Carreres Puchalt, 7. Benimaclet Sigue leyendo

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Festa FUNKY, SOUL i DISCO!!!

Si vols gaudir de la bona música passat el dissabte pel CSO El Nido a partir de les 9h on et trobaras un bonísim sopar vegà i a continuació una festa incontrolable amb la millor música dels 60, 70 i 80. No t’ho pots perdre!!!

Els beneficis estaran destinats a comprar material per a la super reforma que tant necessita el nostre espai.

Vos esperem el dissabte amb molt de flow!

best-2013-house-remixes-classic-rnb-1

Publicado en Actividades | Deja un comentario

Charla – debate sobre Bakunin y la 1º Internacional

10390061_10204024292912826_6636595400811076179_n

El 30 de mayo de 1814 nacía Mijaíl Bakunin en Torzhok, Rusia. 200 años después de su nacimiento queremos recordar su figura, ideas, vida y obras, profundizando en su contexto político y sobre todo en la 1º Internacional. Para ello te invitamos a la charla – debate que tendrá lugar en el CSO el Nido el viernes 13 de junio.

El Antiautoritarismo en la Primera Internacional. Mijaíl Bakunin.
A cargo de Paco Madrid.
13-VI-14 – 18:00h
CSO el Nido
Calle Carreres Puchalt nº 7, Benimaclet

Publicado en Actividades | Deja un comentario

Actualización de la situación de Gabriel Pombo Da Silva

El 13 de junio 2012, tras distintas operaciones contra otros compañeros, el Estado italiano lanzó una oleada de represión contra decenas de anarquistas, denominada Ardire (también conocida en el estado español como Osadía, de su traducción), que llegó a 40 registros, 24 imputaciones y 8 encarcelaciones. Esta vez, pretendieron incluso darle una dimensión suplementaria, inculpando a compañeros y a encarcelados en varios países europeos, como Grecia, Suiza y Alemania. Como es habitual, el Estado pretende ver su cara autoritaria en la sonrisa de sus enemigos irreductibles, construyendo por ejemplo roles de jefes, de ejecutantes y de coordinadores en el seno de una enésima “asociación terrorista” allí donde existen afinidades, correspondencia con los presos, luchas y voluntades de pelea. Es de este modo que Gabriel Pombo da Silva y Marco Camenisch, encarcelados desde largos años se encuentran en esta investigación tras una huelga de hambre internacional realizada en diciembre del 2009, tratados de “símbolos y puntos de referencia de un nuevo proyecto subversivo” del que ellos serían “los ideólogos y los propulsores”. Sigue leyendo

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

¿Votarles? ¡Mejor botarles!

10306721_10201710580269599_4778771887049358242_n

Publicado en Reflexiones | Deja un comentario

Kafeta amb documental “El tercer género”

CART.previewEs projectarà el documental “El tercer género”, que son una sèrie de dos vídeos de temàtica intersex. Aquests vídeos obriran el debat sobre el binomi constant i successiu al que estem sotmeses i com crear ferramentes per a la alliberació personal i per tant, col·lectiva.

Després soparet vegà a la voluntat (que no gratuït)

http://adoquin.org/kafeta-i-lgtbqpsncs

 

Publicado en Actividades | Deja un comentario